Підручники для школи

Правила прийому

Кожна дитина в Україні має право на безоплатну освіту в державних і комунальних навчальних закладах. Це право гарантоване Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту».

Обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні є дошкільна освіта.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ) здійснюється керівником такого закладу, протягом календарного року, на підставі:

1.      заяви батьків чи осіб, які їх замінюють;

2.      медичної довідки про стан здоров’я дитини;

3.      довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, (необхідно пам’ятати, що така довідка дійсна 3 дні);

4.      свідоцтва про народження дитини.

Для прийому в спеціалізовані ДНЗ або групи компенсуючого типу необхідно додатково подати:

1.      висновок психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК), районного лікувально-профілактичного закладу, чи туберкульозного диспансеру;

2.      направлення районного управління освіти;

3.      довідку про щеплення;

4.      висновок сурдолога для дітей з недорозвитком мовлення.

Під час прийому дитини до ДНЗ, керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків чи осіб, що їх замінюють, із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують діяльність закладу.

Групи у дитячих садках комплектуються за віковими, сімейними та родинними ознаками.

Наповнюваність груп у ДНЗ становить:

-         для дітей віком до 1 року- до 10 осіб;

-         для дітей віком від 1 до 3 років- до 15 осіб;

-         для дітей віком від 3 до 6 (7) років- до 20 осіб;

-         різновікові- до 15 осіб;

-         з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей- до 10 осіб;

-         в оздоровчий період- до 15 осіб.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп може здійснюватися лише вкінці навчального року (квітень- травень). Навчальний рік у ДНЗ розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Період з 1 червня по 31 серпня є оздоровчим.

У разі хвороби дитини, карантину, санаторно-курортного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів), за дитиною зберігається місце в ДНЗ державної та комунальної форм власності.

Відрахування дитини з ДНЗ державної та комунальної форми власності може відбутись:

1.      за заявою батьків або осіб, які їх замінюють;

2.      на основі мед.висновку про стан здоров’я, що виключає можливість подальшого перебування дитини у ДНЗ;

3.      при несплаті без поважних причин батьками чи особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Керівництво ДНЗ зобов’язане письмово повідомити батьків чи осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з ДНЗ не менш як за 10 календарних днів.

Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від графіку роботи закладу та часу перебування в ньому дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному ДНЗ у розмірі, що не перевищує 50 % (у міській місцевості) та 30 % (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, та у санаторних ДНЗ для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу.

У ДНЗ в безкоштовному порядку здійснюється медичне обслуговування дітей медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.